2000 Upper Deck Ovation Japan

From BaseballCardPedia.com
Revision as of 13:07, 2 July 2019 by Stalegum (talk | contribs) (Checklist)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Description

2000 Upper Deck Ovation Japan is a 90-card set distributed exclusively in Japan featuring stars of Nippon Pro Baseball (NPB). The product features a number of players who would go on to establish themselves in Major League Baseball

Distribution

24 packs per box, five cards per pack (MSRP: Y 299)

Reviews

Insertion Ratios

Cards Total Cards Numbered To Odds
Base 90 - ?
Rising Stars 30 2000 ?
short set 60 - ?
Griffey Gallery 6 - 1:10
40 Home Run Club 18 - 1:12
Oendan Favorites 3 - 1:24
Standing Ovation 12 2500 ?
Game Ball 13 - 1:288
Shoe Card 13 - 1:288
Game Ball/Shoe Combos 13 - ?

Checklist

Base Set

Rising Stars

Atsushi-Kizuka.jpg?id=1fb278e7-b36b-44fa-b64f-a52afa276929&size=original&side=front&.jpg Atsushi-Kizuka.jpg?id=1fb278e7-b36b-44fa-b64f-a52afa276929&size=original&side=back&.jpg

Each Rising Star is serial-numbered to 2000 copies.

 • 1 Daisuke Matsuzaka
 • 2 Koji Uehara
 • 3 Kosuke Fukudome
 • 4 Hidetaka Kawagoe
 • 5 Tomohiro Nioka
 • 6 Shinobu Fukuhara
 • 7 Yukio Tanaka
 • 8 Ryota Igarashi
 • 9 Akihiro Higashide
 • 10 Yoshinori Tateyama
 • 11 Naoyuki Shimizu
 • 12 Syogo Akada
 • 13 Soji Tanaka
 • 14 Naoki Matoba
 • 15 Hisashi Takayama
 • 16 Kazuo Yamaguchi
 • 17 Kaoru Takahashi
 • 18 Itsuki Shoda
 • 19 Kensuke Tanaka
 • 20 Daisuke Miyamoto
 • 21 Fumitoshi Takano
 • 22 Kenta Asakura
 • 23 Kenshin Kawakami
 • 24 Hisanori Takahashi
 • 25 Kazunori Tanaka
 • 26 Atsushi Kizuka
 • 27 Yoshiyuki Noguchi
 • 28 Takaya Kawauchi
 • 29 Tetsuto Tomabechi
 • 30 Kanichi Matoba

short set

Kazuo-Matsui.jpg?id=f0115f65-cb64-4d7d-85f6-c5ff17f1b176&size=original&side=front&.jpg Kazuo-Matsui.jpg?id=f0115f65-cb64-4d7d-85f6-c5ff17f1b176&size=original&side=back&.jpg

 • 31 Koji Akiyama
 • 32 Kenji Jojima
 • 33 Takayuki Shinohara
 • 34 Rod Pedraza
 • 35 Nobuhiko Matsunaka
 • 36 Taisei Takagi
 • 37 Daisuke Matsuzaka
 • 38 Kazuo Matsui
 • 39 Tony Fernandez
 • 40 Fumiya Nishiguchi
 • 41 Ichiro Suzuki
 • 42 Hidetaka Kawagoe
 • 43 So Taguchi
 • 44 Yoshitomo Tani
 • 45 Masahiko Kaneda
 • 46 Kiyoshi Hatsushiba
 • 47 Tomohiro Kuroki
 • 48 Hiroo Ishii
 • 49 Makoto Kosaka
 • 50 Brian Warren
 • 51 Michihiro Ogasawara
 • 52 Atsushi Kataoka
 • 53 Tsutomu Iwamoto
 • 54 Yukio Tanaka
 • 55 Makoto Kaneko
 • 56 Norihiro Nakamura
 • 57 Phil Clark
 • 58 Tuffy Rhodes
 • 59 Akinori Ohtsuka
 • 60 Akira Okamoto
 • 61 Kosuke Fukudome
 • 62 Leo Gomez
 • 63 Koichi Sekikawa
 • 64 Shigeki Noguchi
 • 65 Hitoki Iwase
 • 66 Hideki Matsui
 • 67 Yoshinobu Takahashi
 • 68 Koji Uehara
 • 69 Akira Etoh
 • 70 Kimiyasa Kudoh
 • 71 Takeo Kawamura
 • 72 Takashi Saito
 • 73 Bobby Rose
 • 74 Takanori Suzuki
 • 75 Takuro Ishii
 • 76 Kazuhisa Ishii
 • 77 Shingo Takatsu
 • 78 Roberto Petagine
 • 79 Kenji Kawasaki
 • 80 Atsuya Furuta
 • 81 Tomonori Maeda
 • 82 Koichi Ogata
 • 83 Tomoaki Kanemoto
 • 84 Shinji Sasaoka
 • 85 Kenjiro Nomura
 • 86 Makato Imaoka
 • 87 Tsuyoshi Shinjo
 • 88 Keiichi Yabu
 • 89 Nobuyuki Hoshino
 • 90 Tomochika Tsuboi

Inserts

Griffey Gallery

Ken-Griffey-Jr.jpg?id=08758207-d10e-45d2-81d7-573d72c1707d&size=original&side=front&.jpg Ken-Griffey-Jr.jpg?id=08758207-d10e-45d2-81d7-573d72c1707d&size=original&side=back&.jpg

 • G1 Ken Griffey, Jr.
 • G2 Ken Griffey, Jr.
 • G3 Ken Griffey, Jr.
 • G4 Ken Griffey, Jr.
 • G5 Ken Griffey, Jr.
 • G6 Ken Griffey, Jr.

40 Home Run Club

Bobby-Rose.jpg?id=166f12f1-ded2-430f-a6c4-4e0d1cbe15d5&size=original&side=front&.jpg Bobby-Rose.jpg?id=166f12f1-ded2-430f-a6c4-4e0d1cbe15d5&size=original&side=back&.jpg

 • HR1 Roberto Petagine
 • HR2 Takeshi Yamasaki
 • HR3 Hideki Matsui
 • HR4 Tomoaki Kanemoto
 • HR5 Bobby Rose
 • HR6 Tuffy Rhodes
 • HR7 Sherman Obando
 • HR8 Leo Gomez
 • HR9 Domingo Martinez
 • HR10 Koichi Ogata
 • HR11 Hiroki Kokubo
 • HR12 Nigel Wilson
 • HR13 Phil Clark
 • HR14 Nobuhiko Matsunaka
 • HR15 Akira Etoh
 • HR16 Norihiro Nakamura
 • HR17 Yoshinobu Takahashi
 • HR18 Ken Griffey, Jr.

Oendan Favorites

Kohsuke-Fukudome.jpg?id=ebc77766-85f1-484a-84c8-66bd9cbcc8dd&size=original&side=front&.jpg Kohsuke-Fukudome.jpg?id=ebc77766-85f1-484a-84c8-66bd9cbcc8dd&size=original&side=back&.jpg

 • OF1 Ichiro Suzuki
 • OF2 Norihiro Nakamura
 • OF3 Toshio Haru
 • OF4 Daisuke Matsuzaka
 • OF5 Hideki Matsui
 • OF6 Kenji Jojima
 • OF7 Tsutomu Iwamoto
 • OF8 Tuffy Rhodes
 • OF9 Koichi Ogata
 • OF10 Daisuke Motoki
 • OF11 Atsushi Kataoka
 • OF12 Kazuya Fukuura
 • OF13 Atsuya Furuta
 • OF14 So Taguchi
 • OF15 Kazuo Matsui
 • OF16 Hitoki Iwase
 • OF17 Kenji Morozumi
 • OF18 Shingo Takatsu
 • OF19 Kosuke Fukudome
 • OF20 Keiichi Yabu
 • OF21 Takahiro Saeki
 • OF22 Shinji Sasaoka
 • OF23 Tsuyoshi Shinjo
 • OF24 Tadahito Iguchi

Standing Ovation

Tuffy-Rhodes.jpg?id=a3a2fd4f-4c35-4520-b444-e61c93b71dba&size=original&side=front&.jpg Tuffy-Rhodes.jpg?id=a3a2fd4f-4c35-4520-b444-e61c93b71dba&size=original&side=back&.jpg

Each Standing Ovation card is serial-numbered to 2500 copies.

 • SO1 Ichiro Suzuki
 • SO2 Bobby Rose
 • SO3 Shigeki Noguchi
 • SO4 Koji Uehara
 • SO5 Tsuyoshi Shinjo
 • SO6 Daisuke Matsuzaka
 • SO7 Tuffy Rhodes
 • SO8 Koichi Ogata
 • SO9 Kenji Jojima
 • SO10 Tomohiro Kuroki
 • SO11 Atsuya Furuta
 • SO12 Michihiro Ogasawara

Autographs & Game-Used

Game Ball/Shoe

Koichi-Ogata.jpg?id=025784dc-fe77-4d05-9151-850073e08ed5&size=original&side=front&.jpg Koichi-Ogata.jpg?id=025784dc-fe77-4d05-9151-850073e08ed5&size=original&side=back&.jpg

Each player has three game-used cards.

 • Game Ball
 • Shoe
 • Game Ball/Shoe Combo

 • B-AF Atsuya Furuta
 • B-DM Daisuke Matsuzaka
 • B-HK Hiroki Kokubo
 • B-HM Hideki Matsui
 • B-HT Hiroshi Takamura
 • B-IS Ichiro Suzuki
 • B-KG Ken Griffey, Jr.
 • B-KO Koichi Ogata
 • B-MO Michihiro Ogasawara
 • B-SN Shigeki Noguchi
 • B-TI Takuro Ishii
 • B-TK Tomohiro Kuroki
 • B-TT Tomochika Tsuboi